آيين نامه انتشارات دانشگاه حضرت معصومه (س)

به منظور ارتقاي سطح علمي، آموزشي و پژوهشي دانشگاه و تامين نيازهاي علمي، تخصصي و فرهنگي جامعه به طور اعم و جامعه دانشگاهي به طور اخص، دانشگاه حضرت معصومه (س) با تصويب شوراي پژوهشی دانشگاه كه در این آئين نامه شورا ناميده خواهد شد،آيين نامه چاپ و انتشار كتاب به شرح زیر تنظیم می شود. لازم به ذکر است آئين نامه حاضر در راستاي ايجاد هماهنگي و قانونمندي در امر چاپ و نشر كتب علمي دانشگاه زير نظر حوزه معاونت پژوهشي تهيه و تنظيم گرديده است.

ماده 1: تعاريف و اصطلاحات

1-1: انتشارات دانشگاه : عبارت است از كليه آثاري كه با تصويب شورای پژوهشی دانشگاه، به صور مختلف، منتشر گردد و روي جلد آن‌ها نشانه دانشگاه حضرت معصومه (س) ، شماره ترتيب و عبارت (انتشارات دانشگاه حضرت معصومه (س)) چاپ شده باشد.

2-1: تصنيف و تأليف: پديد آوردن اثري كه محتواي آن حاصل فكر و انديشة شخص پديد آورندة اثر باشد. معمولاً از فكر و انديشة ديگران نيز در پديد آوردن اثر  نيز استفاده مي‌شود.

3-1: گردآوري، تدوين، تنظيم و كوشش : معمولاً به جاي يكديگر به كار برده مي‌شود و مي‌توان براي هر سه، تعريف زير را به كار برد: پديد آوردن اثري كه محتواي آن عمدتاً از جمع آوري و تنظيم مطالب آثار اشخاص يا منابع ديگر حاصل شده باشد.

4-1: ترجمه : پديد آوردن اثري كه با بازگرداندن كلي يا جزيي اثري كه قبلاً به زبان ديگري منتشر شده است.

5-1: تقرير، تحشيه و تصحيح : تنظيم بيانات و گفتار علمي صاحب اثر و اضافه نمودن توضيحات و حواشي و تعليقات ضروري و توضيحي برآن.

6-1: اثر: به هر گونه تاليف، تصنيف، ترجمه، گردآوري و هرگونه تصحيح متوني كه با تصويب شوراي انتشارات دانشگاه به صورت هاي مختلف چاپ و منتشر گردد و بر روي جلد آن نشانه و آرم دانشگاه حضرت معصومه (س)، شماره  مسلسل، شابك و عبارت " انتشارات دانشگاه حضرت معصومه (س) " چاپ شده است، اطلاق مي گردد.

 1-6-1: اثر درسي : كتابي كه در هر يك از رشته‌هاي مختلف دانشگاهي تدريس مي‌شود و بخش عمده‌اي از سرفصل مصوب آن درس را مي‌پوشاند.

 2-6-1: اثر كمك درسي : به اثري گفته مي‌شود كه مؤلف پيرامون يك عنوان درسي نوشته و استاد يا دانشجو  جهت فهم بهتر درس از آن استفاده می‌کنند.

 7-1: صاحب اثر : شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي كه اثر را به يكي از صورت‌های مذكور، ارائه نمايد حقوق معنوي و مادي اثر متعلق به اوست.

8-1: ارزيابي : ارزشيابي آثار ارائه شده به اداره چاپ و نشر دانشگاه براي يافتن نقص و كمبودها و تعيين ارزش و نوع ويرايش مورد نياز اثر، همچنين مشاوره در انتخاب ويراستار و سایر ویژگی‌های چاپ و نشر.

9-1: صفحه : قسمتي از اثر كه حدود 300 كلمه را شامل شود. در آثاري كه داراي فرمول و شکل‌های متعددي باشد صفحه حسب مورد به تشخيص كميته انتشارات دانشگاه تعيين مي‌شود.

10-1: خريد دائمي اثر : واگذاري تمام حقوق مادي صاحب اثر براي هميشه و در تمام چاپ‌ها به اداره چاپ و  نشر دانشگاه طبق قرارداد منعقده في‌مابين.

11-1: خريد موقت اثر : واگذاري تمام حقوق مادي صاحب اثر براي مدت و تيراژ معين و نوبت چاپ محدود به دانشگاه برابر قرارداد منعقده بين صاحب اثر و دانشگاه .

12-1: حق‌الزحمه صاحب اثر : مبلغي که در ازاي ارائه آثار، بندهاي مذكور، طبق قرارداد، از طرف دانشگاه به صاحب اثر پرداخت مي‌شود.

13-1: قرارداد : توافق حقوقي است كه ميان دانشگاه  و صاحب اثر تدوين و مبادله مي‌شود و در آن مواردي چون ميزان حق‌الزحمه، نحوة پرداخت، شيوه و مقطع زماني تحويل اثر، تعداد صفحه، تيراژ و ضوابط چاپ و انتشار، مشخص مي‌گردد.

14-1: ویرایش: بازبيني يك اثر از جهات گوناگون( محتوا، بيان، صحت، اعتبار، دقت و ... ) كه منجر به تغييرات متني در اثر گردد، ويرايش ناميده مي شود،كه شامل موارد ذيل است:

1-14-1: ويرايش علمي : انجام هر گونه اصلاح علمي شامل بررسي موضوعي و تخصصي محتواي اثر، مقابله متن با اصل، رفع اشكالات و ابهامات، تحقيق در صحت يا سقم آن و بررسي منابع و مآخذ متن.

2-14-1:‌ ويرايش ادبي : انجام هرگونه اصلاح شامل اصلاحات دستوري و سبكي متن، نشانه‌گذاري، رسم الخط، يكدست كردن زيرنويس ها، ارجاعات، نمودارها، جدول‌ها، فهرست‌ها، تصاوير و ... ، بازبيني واژه‌نامه در صورت ضرورت و پاراگراف بندي مطالب.

3-14-1: ویرایش فنی : در اين نوع ويرايش، متن از لحاظ درستي و رعايت اصول تايپ (شامل نوع قلم و

شماره آن در تمامي متون براساس زيبائي)، درست نويسي كلمات (كنترل اغلاط تايپي املايي)، نقطه گذاري

ارجاع ها، فهرست ها و مقدمات، صفحه آرائي بررسي و اصلاح مي شود. در ويرايش فني به ندرت واژه يا

جمله اي تغيير مي يابد.

15-1: تجدید چاپ: تجديد چاپ كتاب تاليفي يا تصنيفي در صورتي كه همراه با افزوده هاي علمي باشد.

16-1: اداره چاپ و نشر : اداره چاپ و نشر دانشگاه حضرت معصومه (س)  که مسئولیت اجرایی کلیه آیین نامه‌های انتشارات و  مصوبات هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه و شورای پژوهشی دانشگاه در زمینه چاپ و نشر و توزیع کتاب، جزوه و مجله  را  بعهده  دارد. 

ماده 2: اهداف

- كمك به ارتقاء سطح دانش و پژوهش.

-  فراهم كردن تسهيلات و زمينه‌هاي مناسب براي عرضه افكار و انديشه‌هاي محققان و اساتيد .

-  مشارکت در رفع کمبودها و کاستی های موجود در کتاب های درسی و کمک درسی جهت رشته های مختلف آموزشی و پژوهشی کشور.

-  نشر نتایج حاصل از پژوهش ها و یافته های جدید معتبر.

ماده 3: شرایط مولف، مصنف و مترجم

جهت ارائه درخواست تاليف، تصنيف يا ترجمه سعی بر آن باشد تا نفر اول اثر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه حضرت معصومه (س) و داراي شرايط ذيل باشد:

- حداقل 4 سال سابقه عضويت در هيئت علمي دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

- داشتن حداقل چهار مقاله علمي و پژوهشي چاپ شده در مجلات معتبر

تبصره : در موارد خاص و به تشخيص شورا، هر اثر ارزنده علمي و پژوهشي شامل ثبت اختراع، اكتشاف،

نوآوري و ... مي تواند جايگزين يك مقاله اشاره شده در این ماده شود.

ماده4 : ترکیب شورای انتشارات دانشگاه

- معاون پژوهشي دانشگاه (رئيس شورا)

- مدير پژوهشي دانشگاه (دبير شورا)

- معاونين پژوهشي دانشكده ها

- مدير كتابخانه مركزي دانشگاه

- مدير انتشارات دانشگاه

تبصره1 : تا زمان تشکیل دانشکده ها و همچنین تشکیل شورای انتشارات دانشگاه، کلیه وظایف مربوط به آن توسط شورای پژوهشی دانشگاه انجام خواهد شد.

تبصره2 : جلسات شوراي انتشارات با دعوت رئيس شورا يا دبير شورا در مواقع موردنياز تشكيل خواهد گرديد و تصميمات و مصوبات شورا با راي نصف بعلاوه يك اعضا، لازم الاجراست.

ماده 5: وظايف و اختيارات شوراي انتشارات

-  تصميم گيري در مورد انتشار كتب مطروحه در شورا با توجه به اولويت و نظر داوران.

- تصميم گيري در مورد چاپ كتاب با توجه به سوابق قبلي اثر.

- ايجاد ارتباط با مراكز نشر دانشگاهي در شوراي انتشارات دانشگا هها و بانك هاي اطلاعاتي كشور.

- اعلام كتب در دست ترجمه به موسسات فوق الذكر.

- تغيير در مفاد آئين نامه انتشارات و يا دستورالعمل هاي جديد در مواقع موردنياز.

- تعيين ميزان شمارگان هر كتاب.

- تصميم گيري در مورد تعيين جنس كاغذ و طرح روي و پشت جلد كتب با مشورت صاحب اثر.

- تعيين كلية حق¬الزحمه هاي (تاليف، ترجمه، داوري، ويراستاري و...) مربوط به امور نشر كتاب.

 ماده 6 : صاحبان آثارى كه مايل به چاپ آثار خود در انتشارات دانشگاه حضرت معصومه (س)  مى باشند، بايد نسخه اصلى خواناى آثار خود را كه حاوى پيش گفتار، فهرست مطالب، منابع و ما خذ و بالاخره واژه نام مى‌باشد در اختيار انتشارات قرار دهند.

تبصره : در مورد كتاب هاى ترجمه اى، ارسال اصل كتاب به زبان اصلى، همراه با متن ترجمه ضرورى است.

ماده 7 : تمام آثارى كه براى چاپ و يا تجديد چاپ به انتشارات تحويل مى شود، ابتدا در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح و سپس براى بررسى به داورهاى منتخب ارجاع مى گردد. در نهايت نظر داوران (حداقل 2 نفر) براى تصميم گيرى نهايى در شورای پژوهشی دانشگاه بررسي مى شود.

تبصره 1:  انتشارات بايد حداكثر طى 4 ماه از تاريخ تسليم هر اثر، نتيجه بررسى و نظر شورای پژوهشی دانشگاه را به اطلاع صاحب اثر برساند.

تبصره 2: انتشارات مجاز است، هر نوع اصلاح انشايى، املايى و عبارتى را طبق رسم الخط انتشارات و با اطلاع صاحب اثر، در "اثر" به عمل آورد.

تبصره 3:  اخذ تصميم درباره طرز چاپ، نوع حروف، نوع تصاوير، قطع كتاب، جلد و شمارگان كتاب با انتشارات است.

تبصره 4:  در مورد كتاب هاى ترجمه اى كه 7 تا 10 سال قبل از درخواست تجديد چاپ، در گذشته توسط انتشارات به چاپ رسيده است، براى تجديد چاپ، بايد با تجديد نظر و ترجمه، آخرين چاپ كتاب به زبان اصلى همراه باشد.

تبصره 5:  در صورت محدود بودن امكانات و تساوي ارزش و اهميت اثر، حق تقدم با آثار هيأت علمي دانشگاه حضرت معصومه (س)  خواهد بود.

تبصره 6: شورای پژوهشی دانشگاه مي‌تواند آثاري را كه قبلاً ناشر ديگري چاپ كرده و نسخه‌هاي آن ناياب شده است، با پيشنهاد صاحب اثر و موافقت كتبي ناشر در انتشارات دانشگاه تجديد چاپ و منتشر كند.

ماده 8: صاحب اثر بايد تا زمان اعلام نتيجه قبول يا رد اثر براى چاپ در مؤسسه، اثر خود را به ناشر ديگرى ارائه ندهد و اين تعهد را همراه امضاى تعهدنامه اعلام مى نمايد.

ماده 9: پس از قبول اثر براى چاپ و نشر در انتشارات، قرارداد جداگانه اى بايد بين صاحب اثر و نماینده انتشارات دانشگاه تنظيم شود.

این قرارداد به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه به یکی از روشهای زیر تنظیم و منعقد می گردد:

الف: محاسبه هزینه کل کتاب و کسر از مبلغ گرنت اساتید هیأت علمی دانشگاه و تحویل 10 درصد شمارگان کتاب به انتشارات دانشگاه

ب: محاسبه هزینه کل کتاب و پرداخت آن توسط نویسنده و تحویل 10 درصد شمارگان کتاب به انتشارات دانشگاه 

ج: محاسبه هزینه کل کتاب و پرداخت حق الزحمه صاحب اثر توسط انتشارات 

ماده 10: انتشارات مى تواند از طريق مشاركت با صاحبان اثر يا مؤسسات و ناشران داخلى و يا خارجى و براساس قراردادى كه با آنها منعقد خواهد كرد، اثرى را منتشر نمايد. در روى جلد كتاب، مشخصات انتشارات دانشگاه حضرت معصومه (س) و نيز در صفحه عنوان یا صفحه شناسنامه  كلمه "با همكارى" ... بايد قيد شود.

ماده 11:  زمان واگذارى حقوق مادى صاحب اثر به انتشارات در هر چاپ حداكثر پنج سال است و پس از آن صاحب اثر در صورت عدم تمايل مى تواند كتاب خود را به ناشر ديگرى واگذار كند.

ماده 12:  بهاى فروش كتاب هاى چاپ شده با حفظ حق تعيين شمارگان (تيراژ) به انتشارات به شكل زير محاسبه مى شود :

هزينه هاى كل توليد كتاب (قبل از منظور كردن حق الزحمه صاحب اثر) محاسبه و در عدد 2/2 ضرب 

می شود، سپس حاصل آن بر تعداد كتاب هاى چاپ شده (شمارگان) تقسيم مى شود و قيمت هر نسخه كتاب به دست مى آيد.

ماده 13:  حقوق الزحمه صاحب اثر به شرح زير محاسبه و در قرارداد ذكر مى شود:

مربيان از قرار 12٪ بهاى پشت جلد ضربدر شمارگان كتاب.

استادياران از قرار  15٪  بهاى پشت جلد ضربدر شمارگان كتاب.

دانشياران از قرار  18٪  بهاى پشت جلد ضربدر شمارگان كتاب.

استادان از قرار20٪  بهاى پشت جلد ضربدر شمارگان كتاب.

تبصره 1:  درصدهاى مبناء قيد شده در این ماده با توجه به وضعيت فروش هر كتاب و جهات اقتصادى با نظر رئيس انتشارات تا 5٪ قابل افزايش است.

تبصره 2:  هر اثر چاپى در دانشگاه حضرت معصومه (س) نيم درصد و هر اثر برگزيده وزارت ارشاد نيم درصد به حق الزحمه مبنا اضافه مى شود.  مشروط به آن كه در مجموع از 30٪ تجاوز نكند.

تبصره 3:  حقوق صاحبان اثرى كه غير دانشگاهى هستند، در صورتى كه مدرك دكترى يا معادل داشته باشند به تشخيص مدیر پژوهش بر مبناى استاديار و براى مدرك پايين تر بر مبناى مربى محاسبه مى شود.

تبصره 4:  خريد اثر براى چاپ با شمارگان معينى در هر چاپ بر مبناى مصوبات شورای پژوهشی به نسبت شمارگان و كيفيت اثر، حداكثر تا 15٪ قيمت پشت جلد در مواردى كه به مصلحت باشد توسط انتشارات، در قالب قرارداد انجام مى گيرد.

تبصره 5:  علاوه بر دستمزد فوق از چاپ هر كتاب تعداد 10 نسخه در هر چاپ به صاحب يا صاحبان اثر اهداء مى گردد.

ماده 14: اداره چاپ و نشر مى تواند كتاب هايى را كه قبلاً چاپ شده و مورد استقبال اهل مطالعه قرار گرفته است با رعايت مفاد اين آيين نامه در انتشارات دانشگاه منتشر نمايد.

ماده 15: انتشارات در موارد مقتضى و موافقت صاحب اثر مى تواند دستمزد متعلقه يا بخشى از آن را به صورت عين كتاب چاپ شده و با 20٪  تخفيف از قيمت پشت جلد در اختيار صاحب اثر قرار دهد.

ماده 16: قیمت گذاری کتاب توسط کارشناسان انتشارات، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه انجام می¬-گیرد.

ماده 17:  انتشارات مجاز است کتابهای چاپی خود را که بیش از 10 سال از چاپ آنها گذشته باشد 

(موجودی انبار) – به افراد حقیقی و حقوقی – با تخفیف مناسب به فروش برساند.

ماده 18:  انتشارات دانشگاه با مجوز رئیس دانشگاه یا مدیر پژوهشی، مجاز است جهت معرفی فعالیت های انتشاراتی دانشگاه و توسعه روابط و مبادلات علمی و فرهنگی، نسخه هایی از انتشارات خود را به سازمان ها و مقامات و شخصیت های سیاسی، علمی و کتابخانه های معتبر و مراکز مهم تحقیقاتی و علمی و فرهنگی در داخل یا خارج کشور، اهدا کند.

ماده 19: انتشارات می تواند برای معرفی و تبلیغ کتابهای خود، در حد ضرورت از هر کدام یک نسخه به سازمان صدا و سیما، روزنامه ها، مطبوعات و سایر رسانه های گروهی اهدا کند.

ماده 20: انتشارات دانشگاه با مجوز رئیس دانشگاه یا مدیر پژوهشی، مجاز است کتابهای چاپی خود را با تخفیف مناسب ـ بنا به شرایط و صرفه و صلاح دانشگاه- طی تفاهم نامه ای به فروش برساند.

این آیین نامه در 20 ماده و 15 تبصره تدوین و در شوراي پژوهشي  دانشگاه حضرت معصومه (س)  در تاريخ اردیبهشت93  به تصويب نهايي رسيد.که پس از ابلاغ رياست محترم دانشگاه لازم‌‌الاجرا و جانشين كليه مقررات قبلي خواهد بود بدیهی است که  قراردادهايي كه طبق آيين‌نامه‌هاي قبلي تنظيم گرديده تا پايان كار به قوت خود باقي است.


تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد